Kawasaki, Japan
Install Theme
9/11/2014
槍ヶ岳にて/ Mt. Yari

9/11/2014

槍ヶ岳にて/ Mt. Yari

旧住友奔別炭鉱跡ホッパーにて

Ponbetsu, Hokkaido, Japan

"ヘルメット"/"helmet"

"ヘルメット"/"helmet"

8/3/2014 Yatsu-ga-take Mountains, Japan

8/13/2014 Mt. Kurobe Goro, Kita Alps, Japan

Shinjuku, Tokyo

Shinjuku, Tokyo

Shibuya, Tokyo

Shibuya, Tokyo